top of page

UPCOMING EVENTS    I    PREVIOUS EVENTS

Previous Events

Grinneabhat is a place to come together, to connect, to share experiences, to learn and to inspire. We host events and classes throughout the year, ranging from arts and crafts activities to workshops and curry nights. Everyone is welcome to come and take part in our activities. Have a look at the different events and activities that we have put on.

Feasgar Bàrdachd   

Poetry Evening

Friday 21st June

STRING / LINES

Caroline Dear

Bha feasgar air leth againn, a' fosgladh an taisbeanaidh ùr againn, String / Lines le Caroline Dear. Bidh e ri fhaicinn aig Grinneabhat gu 13 Lùnastal.

 We had a great afternoon at the opening of our latest exhibition: String / Lines by Caroline Dear. The exhibition can be seen at Grinneabhat until 13th August.

Danns' a' Rathaid 

Road Dance

1 Ògmhios 2024  

Nach ann againn a bha oidhche mhiorbhaileach aig ar Danns’ a’ Rathaid! Ged a b’ e oidhche beagan mì-chàilear a bh’ ann, cha do chuir sin stad oirnn idir! Bu mhath leinn taing mhòr a thoirt do Tony agus Dan, Còmhlan Mhaleòidean Nis, Còmhlan Pìobaireachd Òg Leòdhais agus na Hearadh, luchd-obrach Taigh Dubh Àrnoil agus dhuibhse a thàinig a-mach a dhannsa! Cò a bhiodh ag iarraidh a thighinn gu dannsa eile? Feuchaidh sinn toirt air a’ ghrian a thighinn a-mach an ath-thuras!

 

What an excellent night of dancing we had at our Road Dance. Though the weather was not perfect, we certainly did not let that spoil our fun! We would like to say a massive thank you to our performers – Tony & Dan, the Ness Melodeon Band, The Lewis & Harris Youth Pipe Band, staff at Arnol Blackhouse and to yourselves who came out on a dreich night for some dancing and fun! Who would like to see another Danns’ a’ Rathaid happen?

Bracaist nam Fireannach

Men's breakfast

Saturday 25 May

IMG_6094_edited.jpg

Busy morning at Grinneabhat feeding some the men of Bragar and Arnol. Great turnout, we hope you all enjoyed it. Keep your eyes peeled for information on the next one.

Mòran taing dhuibh uile airson a thighinn, tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh.

Latha sa Mhòine

11 Cèitean 2024

11 May 2024

Latha air leth air mòinteach Leòdhais a’ buain na mònach airson Grinneabhat. Taing do ar luchd cuideachaidh. Dh’ionnsaich a h-uile duine tòrr, deagh sgioba is rinn sinn uile caraidean ùra.

 

Brilliant day on the Lewis moorland cutting peats for Grinneabhat, and learning about the Gaelic terminology and history that goes along with it. Thanks to our volunteers.  Lots learnt and new friends made.  Grinneabhat cafe will be nice and cosy this winter!

Sgioba anns a' mhòine a' togail rùdhanan.  Making rùdhanan, miniature peat stacks, to dry this years peat with our great gang of volunteers.

Costello

3 Cèitean, 3 May 2024

Abair oidhche a bh’ againn.  Thàinig Iain ‘Costello’ MacÌomhair a chèilidh oirnn agus abair cèilidh a bh’ againn, le òrain, sgeulachdan is fealla-dhà.   Mòran taing do Chostello agus na bi ro fhada a tilleadh!

What a great night we had.  Iain ‘Costello’ Maciver came for a cèilidh, and what a brilliant traditional cèilidh it was, with everyone singing along.  Many thanks to Costello, don’t be long in coming back!

440858763_454490853764144_85749235367592

Bingo  

Dihaoine 26 Giblean, Friday 26 April

Feasgar Bàrdachd   

Poetry Evening

Dihaoine, Friday 19th April

IMG_4798.jpeg

Abair oidhche shònraichte a bh’ againn ag èisteachd ri diofar bhàrdachdan.  Taing don a h-uile duine a thàinig agus a leugh, tha sinn an dòchas fear eile a dhèanamh a dh’aithghearr.

What a brilliant night we had listening to lots of different poems. Thanks to everyone who came and shared, we hope to do another one soon. A big thank you to our wonderful volunteer Avril Allan for putting the evening together.  We are so lucky to have so many talented volunteers to give their time to community matters.

 

We didn’t realise we had so many talented poets in our community.

 

Thank you! 

IMG_4802.jpeg

Alzheimer Scotland Drop In Cafe

Wednesday 17th April 1.30 pm.

Open Studio Hebrides 

Exhibition opening Friday 12th April 5.00 - 7.00.

Seedling Animators Workshop run by An Lanntair

Wednesday 3 April.   

Ages 5 - 8: 10am – 12pm.  Ages 9 - 12: 1pm - 3pm.  

Learn how to make a short stop-frame animation in this plant-based workshop for Primary school age children.  You will also be making models and playing music and movement games. 

Coisir Sgìr' a' Bhac agus Caraidean

Saturday 30th March

Abair oidhche Shathairne air leth le Coisir Sgìr a' Bhac agus seinneadairean eile.  Bha òg is aost a’ seinn agus anns an luchd-èisteachd agus deagh mheasgachadh de dh’òrain agus ceòl a’ bhocsa.  Bha an luchd-èisteachd a seinn cuideachd, taing do Avril!

Tapadh leibh son a thighinn chun iar!

 

What an amazing night of music we had at Grinneabhat on Saturday night - a real cèilidh with some of the best traditional singers in Lewis. Big thank you to the Back Gaelic Choir, Isabelle Bain, Catriona Bain, Jonathan Fairgrieve, Margaret Stewart, Murdo Macdonald, Iona Davidson, Calum Mackay, Donna Maclean, Seumas MacTaggart, and Katie MacRae for performing and to Avril Allen for organising such a special night.

Coisir Sgìr' a' Bhac

Margaret stewart

Iona Davidson

Seaweed Foraging workshop

Saturday 30th March 1-4pm

Join Jemima Hall on a Seaweed Foraging walk to learn about and discuss the ethnobotanical uses of seaweeds, exploring their colours, strengths, medicines and flavours.

 

Meeting at and returning to the exhibition room at Grinneabhat, setting off at 1pm towards the coastline.

For more information visit our Exhibitions page.

foraging.jpg

February's seaweed foraging walk

A' Glanadh nan Tràighean

Beach Clean Up

Saturday 30th March 

Mòran taing dhan a h-uile duine a thàinig a-mach Disathairne a chuideachadh!

Thanks to everyone who came out on Saturday to help.

158kgs worth of litter collected!

Big thanks to Wendy Gorman, Volunteer Centre Western Isles - Lewis, Clean Coast Outer Hebrides and Surfers Against Sewage

IMG_4045_edited.jpg

Leughadh is Rabhdan

Buidheann ùr aig Grinneabhat airson clann, pàrantan is luchd-cùraim. 

New group at Grinneabhat for children, parents and carers.

International Literacy Day Reading Children Instagram Post (1).jpg

Thigibh còmhla rinn airson leabhraichean Gàidhlig a leughadh leis a’ chloinn agus rabhdan beaga a dh’fhaodas a chleachdadh leotha ionnsachadh.

Come along to read some Gaelic books with the children and learn little Gaelic rhymes you can use with them. We hope this group will be particularly useful to parents/carers who are planning to put their child into Gaelic Medium Education but are not confident in their own Gaelic speaking or reading.

Mòran taing do Bòrd na Gàidhlig airson taic a chuir ris a’ phròiseact seo.

Many thanks to Bòrd na Gàidhlig for supporting this project.

No fee, donations welcome.

Alzheimer Scotland Events   Wednesday 13th March

Bingo   Friday 8th March

Sgeulachdan Siarach 2024

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Part of World Gaelic week

426117726_364858363134226_2637610171906092786_n.jpg
2_edited.jpg
Storytelling poster

Bha pròiseact na bliadhna-sa ag amas air sgilean aithris sgeulachdan a’ leasachadh ann an cloinn òg bho Taobh Siar Leòdhais.

This year’s Sgeulachdan Siarach project focused on developing storytelling skills in children (5-12) on the west side of Lewis. 

Jemima Hall

Artist in conversation

Fasgadh Feamad/

Seaweed Shelter

Saturday 10th February 3pm

Club Lego

GRINNEABHAT (1).jpg

Theatre Gu Leòr.

Taigh Tŷ Teach 

Tue 30th January 2024 - Thu 1st February 2024

Tha Theatre Gu Leòr a’ tighinn a’ chèilidh oirnn.  Bidh iad a’ cleachdadh an togalach agus bidh cothrom aig a’  choimhearsnachd a thighinn a-mach airson dealbh chluich fhaicinn. Barrachd fiosrachaidh agus tiocaidain: Ticket Source

Theatre Gu Leòr are coming to visit us. They will be using the building and the community will have the opportunity to come and see the play they are working on. More information and tickets: Ticket Source

Taigh Ty Teach

Taigh Tŷ Teach is a major, tri-lingual co-production of a new site-specific piece written by Mairi Morrison in Scotland, Eva O’ Connor in Ireland and Mared Llywelyn Williams in Wales, and performed in Gaelic, Irish and Welsh with English subtitles.

Three houses, three communities and three stories unfolding, each reflecting the challenges shared by the three countries and the people at the heart of them.

Performances at 7pm on 30th January, and at 2pm and 7pm on 31st January and 1st February.

Bidh Grinneabhat dùinte eadar 22 Faoilleach agus 3 Gearran. Bidh an Cafaidh fosgailte a-rithist air Diciadain 7 Gearran. Bidh an laundrette fhathast fosgailte – cha dhùin e idir.

Grinneabhat will be shut between 22nd January and 3rd February. The Café will re-open on Wednesday 7th February. The laundrette will remain open and won’t shut at all.

Burns Supper, January 2024

417363674_390417806838116_13730094447999

Cruthaich Coinnealan

Candle Making

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios gu ceitidh@cnag.org

Cofaidh na Maidne aig àm na Nollaig
Christmas Coffee Morning

19th December 2023

Mòran taing gu Sgoil Shiaboist airson a bhith aig Cofaidh na Maidne an-diugh, chòrd an seinn ris a h-uile duine.

 

Big thanks to Sgoil Shiaboist today for coming to Coffee Morning, everyone enjoyed the singing.

Pàrtaidh Nollaig Na Cloinne
Children's Christmas Party

16th December 2023

Bha madainn air leth againn aig Pàrtaidh Nollaig na Cloinne a-rithist am-bliadhna.  Mòran taing do Avril agus Lynton airson a bhith còmhla rinn, agus don a h-uile duine a thàinig ann.

 

We had another great morning at this year’s Children’s Christmas Party. A big thanks for Avril and Lynton for being with us again this year, and to everyone who came along.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

The Lewis & Harris Trail Christmas Fayre

Friday 8th December 2pm-7pm

Grinneabhat Christmas Market

Remembering Together

Music and Storytelling Ceilidh

thumbnail_RT Music and Storytelling Ceilidh poster.jpg

Join musician Alastair Caplin for an evening of music and storytelling at Grinneabhat. Drop in between 6:30 and 8:30pm, all welcome, bring an instrument, your voice or just come along to watch and listen. We’ll share music, songs and experiences from the pandemic and make recordings for an upcoming album that will form part of the Western Isles Covid Memorial.

book FREE tickets at: https://www.tickettailor.com/.../rememberingtoget.../1065434

 

more info:  https://www.rememberingtogether.org/

Wreath Making 
Wild Wreath Making Workshop with Jenny Smith

Poster for Wild Wreath Making at Grinneabhat

Curry, Quiz agus Craic

Thigibh sios a Ghrinneabhat oidhche Haoine 24 Samhain, airson coiridh, quiz agus craic.  £17 gach neach. Feumaidh sibh àite a ghlèidheadh ro làimh, cuiribh fios thugainn aig info@bragararnol.org airson seo a dhèanamh.

 

Come down to Grinneabhat on Friday 24th November for a Curry, Quiz and Craic.  £17 per person, pre booking essential – info@bragararnol.org

Food at 6pm

Quiz at 7pm

BYOB, no spirits.

Thanks to The Isle of Harris Distillery for providing the prize.

Farpais Cheist Comunn na Gàidhlig

Diciadain 22 Samhain 4.30-6f

Tha Comunn na Gàidhlig a’ cumail quiz air Diciadain 22 Samhain aig Grinneabhat airson C7 – A6.  Tòisichidh e aig 4:30f agus thig e gu crìch aig 6f.  Bidh biadh ri fhaighinn.   

Airson clàradh, cuiribh fios gu ceitidh@cnag.org 

Comunn na Gàidhlig is hosting a quiz on Wednesday 22nd November at Grinneabhat for P7 – S6.  It will begin at 4:30pm and finish at 6pm.  Snacks available.  

To register, please contact ceitidh@cnag.org 

Alzheimer Scotland's Drop in Cafe

Wednesday October 11th 1.30pm

Alzheimer Scotland's Drop in Cafe at Grinneabhat Poster

Open Studio Hebrides Artisan Market 2023

Poster of Artisan Market at Grinneabhat by members of Open Studio Hebrides
Outer Hebrides Makers Market.jpg

Book launch: Sealladh agus Sgeulachdan (Sights and Stories)
By Murdo Morrison

Book launch: Sealladh agus Sgeulachdan (Sights and Stories) By Murdo Morrison Poster 26 september 2023 12pm

Frame Basket Weaving with Willow

With Dawn Susan

Saturday 16th September 2023 - 10am-4pm

A Basket woven out of willow

Latha Coimhearsnachd 2024

Community Day

Latha Coimhearsnachd community day at grinneabhat poster
Kids Races for Grinneabhat Community Day
Grinneabhat Community Day Barter Saturday
Community Day Ceilidh at Grinneabhat with Jane Hepburn Macmillan & Andy Yearley

Àite-Cèilidh Cafe Pop-up Restaurant Classical Night

Saturday 26th August - 5.45-7.45pm
 

Thigibh còmhla rinn oidhche Shathairne! Join us for our pop-up 'classical' night, everyone is welcome! Pre-order is essential. To book or for more information contact us at 01851 710210 or email info@bragararnol.org

Click below to view menu and prices.

Conversations Through a Whale - with Mhairi Killin

18th & 25th of August 2023

Mhairi Killin Artist Residency Poster - A conversation with a whale.

2022 was a year of bringing to fruition On Sonorous Seas, a multi-disciplinary, collaborative project which began in 2018 when a whale carcass washed ashore on the Isle of Iona, where Mhairi lives. The project interrogates the power of, and reliance on, sound as a survival tool for whales and the military, and the complex relationship between the militarisation of Scotland’s seas and their existing ecosystems. On Sonorous Seas represents a development of focus within my practice around the question of extraction in the Hebrides as a consequence of the presence of the military, and whether this particular presence has resulted in a psychological disarticulation between a specific culture and its immediate environment.

 

On Sonorous Seas has created an enquiring energy around this question and wider topics such as our relationship to the non human worlds around us, in this Anthropocene age. Mhairi's hope is that the project will continue in further iterations, inspiring and informing itself by creating space for conversations and thinking about the issues raised by the work.

We hope that its presence might hold a space at Grinneabhat, reflecting the ethos of the centre by welcoming people in to share conversation and stories around the whale, about the whale, of the whale. As an artist, being in residence with the whale, the centre, and its visitors, gives Mhairi a chance to extend the On Sonorous Seas project outwards, whilst reflecting inwards on further work. In this way the space becomes studio, exhibit, and salon as she open her practice up and out; drawing, thinking, reading, sharing and inviting a curiosity about what connects an artist to place, to an idea, to a feeling, to a purpose.

Mhairi will bring the whale's story back home and hopes to recieve others. Come along to the events to learn and to share stories on whales and whaling.

On Sonorous Seas - Open Studios with Mhairi Killin

Firday 25th August 5pm-7pm

Mhairi Killin Open Studios Poster
Mhairi Killin's Sketches
Mhairi Killin below suspended Whale Skull

Open Studios Hebrides

27th-29th July & 3rd-5th August 2023

Open Studio Hebrides at Grinneabhat with Jenny Smith, Charlottle Groundsell, and Dianne Davidson

Cuairt le CnaG -

A Walk with CnaG

26mh den Iuchar 2023 -
26th of July 2023

Abair latha còmhla ri Comunn na Gàidhlig aig Grinneabhat!  Thòisich Ceitidh, Sarah agus na sianar chloinne an latha le cuairt timcheall machair Bhràdhagair is an tràigh.  B` e Gèillean na Muice-mara a’ chiad àite far an do stad iad, agus bha a’ chlann a’ smaoineachadh mu cia mheud aca a dh’fheumadh seasamh air muin a cheile gus a’ mhulach a’ ruighinn.  Às dèidh beagan deasbaid, cho-dhùn iad gum feumadh iad coignear.

What a wonderful visit from Commun na Gàidhlig here at Grinneabhat! Ceitidh, Sarah, and the six kids set out for the day with a coastal walk around the machair. Starting the trip off at the Whalebone Arch, they tried working out how many of them it would take to reach the top! It was settled on five. 

Kids at the Whalebone Arch in Bragar

Ma tha an gèillean cho mòr ri seo, dè cho mòr `s a tha muc-mhara? 

If the jaw bone is this big, can you imagine how big a whole whale would be? 

Kids pointing at a map navigating through Bragar

Leis gun robh an latha cho math, b` e amas na cloinne dealbhan a thogail de na rudan a chunnac iad – gu sònraichte dealbhan de bheathaichean agus lusan.  B’ e crùbagan an rud a bha iad bu mhotha ag iarraidh fhaicinn.  Ged a bha an latha grianach, cha robh crùbagan ri lorg.  Bha dìreach sligean ri fhaicinn agus crùbagan beaga bìdeach.  Ach co-dhiù, bha iad toilichte leis na sligean mòra bho na crùbagan. 

With the lovely weather we had, the plan was to take pictures of what we saw on our walk - particularly any plants and animals. What the kids were most interested in finding was crabs! While it was a lovely sunny day, it seems all the crabs we could find were either too small or empty shells. However, they happily posed with the big crab claws they found! 

Boy posing with big crab claw he found

Às dèidh bhith ruith timcheall an tràigh, thill a h-uile duine air ais gu Grinneabhat `son milkshakes a-miugh sa ghrèin!  An uairsin, chaidh iad dhan rùm choimhearsnachd airson ealain a dhèanamh a’ cleachdadh dealbhan de na rudan a lorg iad air an cuairt, agus dh’ionnsaich iad na faclan Gàidhlig eadar-dhealaichte airson na rudan sin!

After a run around on the beach, everyone headed back to Grinneabhat for some milkshakes outside in the sun. Next, everyone got together in the workshop to make some art out of what they found and learnt the different Gaelic words for them!  

Kid's working around a table, creating drawings of wildlife

'String / Lines' with Caroline Dear

Unravelling the story of string: people, plants and place.

Tuesday 18th July

People walking through the machair in Bragar

Bha latha inntinneach againn an seo aig Grinneabhat Dimàirt.

Còmhla rinn fad an latha bha an tè ealain Caroline Dear. Tha Caroline stèidhte san Eilean Sgitheanach, agus `s e neach-ealain a th’ innte, a tha ag obair le nàdar, a’ dèanamh snàithleanan agus ròpannan iongantach à lusan dùthchasach. Às dèidh dhith bhith ag innse dhuinn mu a h-obair aig Cofaidh na Maidne, chaidh Caroline agus buidheann de mhuinntir an àite a-mach cuairt air machair Bhràdhagair a’ coimhead ri lusan agus a’ bruidhinn mu dheidhinn traidiseanan an Taobh Siar a thaobh dèanamh ròpa.

 

Bha bùth-obrach ann an uairsin aig Grinneabhat. Thuirt Elspeth Murphy a bh’ aig a’ bhùth-obrach, “`S e bùth-obrach fìor mhath a’ bh’ ann a’ dèanamh ròpa bho chuilc is lusan eile, às dèidh cuairt shocair tro fhlùraichean na machrach! Dh’ionnsaich mi tòrr fiosrachaidh ùr mu na lusan agus na cleachdaidhean. An uairsin air ais gu Grinneabhat airson cofaidh is cèic. Chòrd e rium!”

We had a brilliant, interesting day here at Grinneabhat on Tuesday.

With us all day was artist in residence Caroline Dear. Caroline is a Skye based artist who works with nature, making amazing threads and ropes from native plants. After introducing her work at the coffee morning, Caroline and a group of local people visited Bragar machair and explored the plants and Westside traditions of rope making.

 

This was followed by a workshop at Grinneabhat. Elspeth Murphy who was at the workshop said, “Really lovely workshop making rope from reeds and other plants, after a relaxing walk through the machair flowers! I learnt lots of new information about the plants and uses. Then back to Grinneabhat for coffee and cake. Loved it!”

Grinneabhat Community Room Full of People

Bha sinn fortannach gun robh Iona Davidson còmhla rinn às dèidh bhith a’ seinn aig Heb Celt. Sheinn i òrain àlainn thradiseanta dhuinn. `S ann à Barabhas a tha Iona ach tha ceanglaichean làidir aice ri Bràdhagair.

We were very fortunate to have Iona Davidson with us, fresh from her debut at Heb Celt, singing beautiful traditional Gaelic song for us. Iona is from Barvas but has strong links to Bragar.

Ginneabhat Community Room full of people

Bu mhath le Grinneabhat taing a thoirt do Jon MacLeòid a chur an tachartas inntinneach seo air dòigh agus a thug cuireadh do Charoline a Ghrinneabhat airson a’ choimhearsnachd a choinneachadh.

Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh mu Caroline is a h-obair an seo: https://www.carolinedear.co.uk/info

Grinneabhat would like to thank Jon Macleod who co-ordinated this interesting event and introduced Caroline to Grinneabhat and the community.

 

Please see Caroline’s website for more information on her work: https://www.carolinedear.co.uk/info

Amazing Whales Creative Workshops

Friday 7th July 11.30am - 3pm

As part of the Outer Hebrides Wildlife Festival, children age 8-12 can explore the ocean depths and learn about whales through music, movement and making with An Lanntair's arts workers. Bring a packed lunch.

To book and for more information please visit: https://lanntair.com/events/event/amazing-whales-creative-workshops/

Whale in sea

Island Paintings Exhibition Opening

By Jonathan Smith

Saturday 24th June 5-7pm

An exhibition of recent paintings by artist Jonathan Smith, reflecting the weather, light and particular nature of the Lewis landscape.

Painting of village by Jonathan Smith

Calum Alex Macmillan with Ross Martin

Friday 23rd of June  7.30pm

Musicians calum alex macmillan and ross martin

Gaelic singer and piper Calum Alex Macmillan is joined by Ross Martin (Dàimh) for an evening of traditional gaelic song and music.

Tickets are £10 and £7 for members. To book tickets, please phone us at 01851 710210 or visit us here at Grinneabhat. BYOB.

For more information about Calum Alex Macmillan, visit his website at www.calumalexmacmillan.co.uk

Là Bogaidh Gàidhlig - Gaelic Immersion Day

Disathairne 10 Ògmhios - Saturday 10th June 

Grinneabhat from the back

Là Bogaidh airson daoine a tha air tòiseachadh Gàidhlig ionnsachadh. Tha seo freagarrach dhuibh ma tha sibh air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig airson bliadhna, no air crioch a chur air Speak Gàidhlig A1. Gheibh sibh cothrom an canan a dh'ionsaich sibh a chleachdadh tro ghnìomhan m.e. geamanan bùird, cuairt san sgìre, òrain agus sgeulachdan.

Bidh sinn a' cleachdadh canain mu ar beatha làitheil agus a ' cleachdadh tòrr ghnìomhairean agus Riochdairean Roimhearach. Gabhaidh sinn bracaist agus lòn còmhla mar phàirt dhan an là.

Our immersion day will be suitable for students who have been studying Gaelic for a year and/or have completed Speak Gaelic A1.You will have the  opportunity to use the language you have learnt through various activities e.g. board games, a walk, songs and stories.

We will be using language about everyday matters and using lots of verbs and prepositional pronouns. A chance for you to speak Gaelic to one another. Breakfast and lunch will also be provided on the day.

Cosgais: £40

Uair: 8.30-3f

Ma tha sibh airson pàirt a ghabhail no ma tha sibh ag iarriadh barrachd fiosreachaidh, nach cuir thugainn fios agus bidh sinn toilichte ur cuideachadh.

fòn: 01851 710210

post-d: info@bragararnol.org

Instagram: @grinneabhat_

Twitter: @BragarArnol

facebook.com/bragararnol

Strand lines poster

Sian Islands Tour 2022

Tuesday 26th April 2022 7pm

Sian Island tour poster

Luach Festival opening cèlidh including Sgeulachdan Siarach

Thursday 7th April 2022 6.30pm

The event will include a presentation by local primary school children retelling stories and myths associated with the west side of Lewis, as part of Scotland's Year of Stories 2022.

 

During the winter months the children accompanied volunteers from Comann Eachdraidh an Taobh Siar (the local history society) on environmental walks to three local sites and heard about the rich cultural and linguistic heritage associated with these special places. The children then created imaginative responses to the stories they heard during creative workshops, reinforcing their grasp of the stories and developing their own artworks.

 

For more information please contact info@bragararnol.org.

 

Sgeulachdan Siarach has been supported by the Year of Stories 2022 Community Stories Fund. This fund is being delivered in partnership between VisitScotland and Museums Galleries Scotland with support from National Lottery Heritage Fund thanks to National Lottery players.

Skyline view on top of hill

Scotland's Memory Walk 2021

Saturday 18 September 2021

A group of Bragar and Arnol residents and friends came together on Saturday 18 September 2021 to take part in Scotland’s Memory Walk around Bragar, raising £187 for Alzheimer Scotland Western Isles. Participants enjoyed complimentary tea and coffee afterwards in the Grinneabhat Community Room. Thanks to all who took part in support of the event.

Group of people standing infront of Grinneabhat building

Scottish Opera comes to Grinneabhat

July 2021

A picture of the members of the Scottish opera

Scottish Opera came to Lewis in July, and performed two fabulous shows at Grinneabhat.

'S iomadh rud a chì duine a tha fada beò!

bottom of page