top of page

UPCOMING EVENTS    I    PREVIOUS EVENTS

Upcoming Events

Grinneabhat is a place to come together, to connect, to share experiences, to learn and to inspire. We host a number of events throughout the year, ranging from arts and crafts activities to workshops and curry nights. Everyone is welcome to come and take part in our activities. Have a look at the upcoming events and activities.

Check our facebook for additional updates:  www.facebook.com/BragarArnol

Alice Macmillan & Jack Wolf 

29 an t-Ògmhios  29th of June

Tha sinn air leth toilichte gum bi Alice is Jack a’ tighinn a chèilidh oirnn aig deireadh na mìos! 

We are delighted that Alice and Jack will be performing at Grinneabhat on Saturday 29th June.

Gheibhear tiocaidean a seo: Tickets available here:

info@bragararnol.org

01851 710210

Family Bumblebee Safari  3rd July  10.30am - 12pm

Bumblebee ID and Bee Walk  4th July  7.30pm - 9pm

Alzheimer Scotland Drop In Cafe

Wednesday 10th July 1.30 pm.

Red, Green & Blue

live at Grinneabhat

Saturday 13th July

Tickets £10 / £7 concession

To Book: info@bragararnol.org or 01851 710 210

 

More information at:

https://www.rgbmusic.co.uk

Seinn aig Grinneabhat 

Le taic bho Urras Leasachaidh nan Eilean Siar, tha Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil air leth toilichte innse gum bi buidheann ùr a’ tòiseachadh aig Grinneabhat sa Ghearran 2024.  Tha sinn glè fhortanach gu bheil stiùiriche làn thàlant a-nis a’ fuireach nar coimhearsnachd a tha gu bhi a’ stiùireadh còisirean ùra dà-chànanach, airson cloinn agus inbhich.

Bidh Còisir nan Inbheach (16+) ann oidhche Dhiluain eadar 7 - 8f.

Bidh Còisir na Cloinne (bun-sgoil agus nas sine) cuideachd air Oidhche Luain eadar 4.30 - 5.30f.

 

Gus ar cuideachdadh leis na còisirean seo a chur air dòigh, nach cuir sibh post-d gu info@bragararnol.org gus ùidh a chlàradh.  Ma tha sibh a’ clàradh ur pàiste/clann, feuch an cuir sibh a-steach an aois aca cuideachd.  

Tha an dà chòisir seo airson seinn agus spòrs is tlachd agus tha iad fosgailte dhan a h-uile duine.   Chan fheum sibh a bhith fileanta sa Ghàidhlig airson a thighinn chun bhuidheann seo.

With support from Western Isles Development Trust, UCBA is delighted to announce that a new group will be starting at Grinneabhat in February 2024.  We are very fortunate to have a talented conductor now living in our community who has offered to teach bilingual choirs for children and adults.  

The Adults Choir (16+) will meet on Monday evenings between 7 – 8pm.  

The Children’s choir (primary and upwards) will also be on Monday evenings at 4.30 - 5.30pm.  

 

To help us organise the choirs, please email info@bragararnol.org to register an interest.  If you are signing up your child/children, please also include their age.  

The choirs are for singing for fun and enjoyment and everyone is welcome to take part and to attend.  Please note, you do not have to have fluent Gaelic to attend this club.

Darns & Yarns

Every Thursday - 3pm

Clasaichean Speak Gaelic

Dimàirt - Tuesdays

Speak Gaelic Poster (1).jpg

A bheil sibh airson Gàidhlig ionnsachadh?  Tha clasaichean Speak Gaelic aig Grinneabhat a h-uile seachdain. 

Tha clasaichean saor an asgaidh.

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios thugainn aig info@bragararnol.org no 01851 710210.

Do you want to learn Gaelic?  Grinneabhat have weekly Speak Gaelic classes.  Classes are free.

If you would like to join, or would like more information please contact us at info@bragararnol.org or 01851 710210.

Cofaidh Na Maidne
Coffee Morning

Every Tuesday 11am. 

All welcome

Coffee morning at the community room here at Grinneabhat. Everyone welcome.

bottom of page